REMEMBER GOD'S LAW- Vs. 1a - My son, forget not my law; RESPOND WITH OBEDIENCE - Vs. 1b - but let thine heart keep my commandments: REFLECT ON MERCY AND TRUTH - Vs. 3 - Let not mercy and truth forsake thee: bind them about thy neck; write them upon the table of thine heart: RESULTS COME FROM … 5 Ang pangunahing dahilan sa pagkakaroon ng espirituwal na mga tunguhin ay para ipakita ang ating pasasalamat sa pag-ibig ni Jehova at sa mga ginawa niya para sa atin. Basahin ang Ezekiel 16 - pagsasalin '' Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ' at Ezekiel 23:3 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' pagsasalin - At sila'y nagpatutot sa Egipto; sila'y nagpatutot sa kanilang kadalagahan: doo'y nangahigpit ang kanilang mga dibdib, at … Paano makikinabang ang mga kabataan sa payo ng Kawikaan 16:3? Ang kaunawaan ay bukal ng buhay sa nagtatamo: nguni't ang saway ng mga mangmang ay siyang kanilang kamangmangan. Kung magiging priyoridad mo ang espirituwal na mga bagay, maipakikita mo ang pasasalamat mo sa Diyos sa lahat ng mga pagpapalang ito, at dahil diyan, mas mapapalapít ka sa kaniya. Simula at kahulugan ng pangalang Kristiyano. Saan natin ito maihahambing? Puwede mo bang gawing tunguhin na makibahagi nang mas madalas sa ministeryo? 3 Sinasagot ng artikulong ito ang tanong na iyan. Ang mga kaibigan ay may malakas na impluwensya sa ating pagkilos, lalo na sa ating kabataan. Makatitiyak ang mga kabataan na sulit ang kanilang pagsisikap. Huwag magpadala sa panggigipit ng ibang kabataan. Kawikaan 16: 16 Magkano ang mas mahusay na ito upang makakuha ng karunungan kaysa sa ginto! Simula at kahulugan ng pangalang Kristiyano. (The Five Gospels. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. (2 Cronica 28:1-4; 2 Hari 16:3, 4) Ang paniniil, mga suhol, at imoralidad ay laganap sa mga prinsipe, na lalong angkop na maging mga pinuno sa sinaunang Sodoma. Banal ang Panginoon ng mga hukbo: puspos ng kanyang kaluwalhatian ang buong mundo, Is. ... (Sam.5:15-16). 43 The Gospels in Modern English. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Biblia. 11 Puwede mo itong umpisahan sa paghahanda ng sagot sa isang karaniwang tanong ng mga kaeskuwela mo, gaya ng “Bakit ka naniniwalang may Diyos?” Ang ating website na jw.org ay may mga artikulong tutulong sa mga kabataan na masagot ang tanong na iyan. (Kaw. Gawin nating panata, at ugaliin na sa lahat ng ating ginagawa, pinaplano o balakin sa buhay, ay iukol natin sa Panginoong Dios ang lahat (Kawikaan 16:3). Kahit paulit-ulit siyang iniinsulto ng isang katrabaho, hindi siya sumuko. 17 “Magsaya ka . (Genesis 32:20; Kawikaan 18:16) Sa katulad na paraan, marami sa mga handog na itinakda ng Batas ang maaaring ituring bilang “mga kaloob” sa Diyos upang hingin ang kaniyang pagsang-ayon at pabor. Ama, sa pangalan ni Jesus, sinira ang pagkubkob sa bansang ito, at sa gayon ay tinatapos ang aming mga kaguluhan sa politika sa panahong ito - si Isaias. Sinukat ang Lupa sa isang Linya, hindi sa isang kurba: Job 38:4 … 1-3. Sa edad na 10, ipinasiya ni Christine na regular siyang magbabasa ng mga talambuhay ng tapat na mga Saksi. “Kaluwalhatian ng Diyos na ang mga bagay ay ilihim, ngunit kaluwalhatian ng mga hari na ang mga bagay ay saliksikin. Ang iyong katawan ay masusunog ng terible. Iyan ang naranasan ni Damaris nang kailangan niyang gumawa ng importanteng desisyon noong tin-edyer siya. Mga Kawikaan Tungkol sa Buhay at Pag-uugali Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula,ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Hindi dapat pumunta si Elimelech sa Moab sapagkat ang kahulugan nito ay umiiwas siya sa pagwawasto ng Dios. Sinasabi ng Kawikaan 21:5: “Ang mga plano ng masikap ay tiyak na magdudulot ng kapakinabangan.” Kung magpaplano ka at magtatakda ng magagandang tunguhin habang bata ka pa, mas maaga mong maaabot ang mga ito. Madalas gamitin ni Jesus ang talinhaga bilang paraan ng pagtuturo: Pag-isipan muli ang ilustrasyon natin tungkol sa bus. Nasa Kaniyang kamay ang kapangyarihan upang bigyang tagumpay ang anumang ating hangarin, pangarap o plano sa buhay. Sasakay ka ba ng kahit anong bus dahil lang sa mukhang nagkakasayahan ang mga tao roon? Ang pangalang Kristiyano (Griyegong Χριστιανός, "Christianos" Strong's G5546), ay may kahulugang "kabílang kay Kristo" o "pagmamay-ari ni Kristo", na naging tawag para sa mga sinaunang disipulo sa lungsod ng Antioke na kilala rin bilang Antioque o Antioch (Gawa 11:26). Ano ang makatutulong sa kanila na huwag makalimutan ang kanilang mga tunguhin? 7 Ang ikatlong dahilan sa pagkakaroon ng mga tunguhin ay dahil may epekto ito sa mga desisyon ng mga kabataan. 3. Mga matuwid na labi ay kaluguran ng mga hari; at kanilang iniibig ang nagsasalita ng matuwid. 4. Di-nagtagal pagkatapos ng kaniyang bautismo, nagsimula siyang magpunta nang regular sa isang fitness center. at upang magkaroon ng pag-unawa sa halip na mapili kaysa sa pilak! 3:18. Nagbago kami sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, 2 Cor. 2 Corinto 12: 20 at Roma 1: 29 ipakita sa amin whisperers ay hindi nakalulugod sa diyos. (b) Anong mga tunguhin ang puwede mong abutin habang nasa kabataan ka pa? 17, 18. Hanapin kung saan lumitaw ang ‘ilang’ sa Bibliya. Ang Lupa ay isang Disko/Bilog, hindi isang bola/globo: Isaias 40:22, Kawikaan 8:27, Job 38:13-14. jw2019 jw2019 10 The Sermon on the Mount, referred to at the outset, is the largest collection of Jesus’ teachings not interrupted by narrative or … KAW 16:2 Ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kaniyang sariling mga mata: nguni't tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. Ang Ama, sa pangalan ni Jesus, ay nagwawakas sa mga pang-ekonomiyang kasakiman ng bansang ito kung kaya't pinapanumbalik ang kanyang nakaraang kaluwalhatian - Kawikaan 3:16. Siyempre hindi! Bakit hindi pag-isipan ang gusto mong mga tunguhin at magsikap na abutin ang mga iyon?—Basahin ang Filipos 1:10, 11. Pananampalataya at Pagdurusa (Kawikaan 3:5, 6) * 1. Ang Awit ng mga Awit: Awit ng pag-ibig. Pero paano kung hindi ka masyadong nasisiyahan sa pangangaral? Mabuti na lang, alam mo kung saan ka pupunta at ang bus na dapat mong sakyan! “Malaki ang magiging impluwensya nila sa inyong pag-iisip at pagkilos, at maging sa kahihinatnan ng inyong pagkatao.” 1 At kapag mabubuting kaibigan ang pinili ninyo, “malaking kalakasan at pagpapala sila sa inyo. Kawikaan 30:4-5 na nagpapakita ng pangalan ng Diyos at Siya ay may anak. Isaias: Mga hula tungkol sa Mesias at ang kaharian ng Dios. Maging mapagpakumbaba at pakinggan ang mga mungkahi ng iyong mga magulang at ng mga kapatid na mahuhusay sa espirituwal.—Basahin ang 1 Pedro 5:5, 6. Kawikaan 15 Aralin 32: 1. Maging Kaibigan na Maskara (Kawikaan 27:5, 6; 26:21) * 1. Mga maligayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa kaluluwa at kagalingan sa mga buto. Ang Tagapagsalin. 16:3). jw2019 jw2019 He is the one that will build my city, and those of mine in exile he will let go, not for a price nor for bribery ,’ Jehovah of armies has said.” —Isaiah 45:11-13. (b) Paano ginamit ng isang kabataan ang pagkakataong mangaral sa paaralan? 2 Ang buhay ay parang mahabang paglalakbay. 19. Nadarama ba niyang tama ang pinili niyang tunguhin at ang desisyon niya noong tin-edyer siya? Inuuna nila si Jehova sa kanilang buhay at nagpopokus sila sa espirituwal na mga tunguhin. For each of us, there's a path heading in the right direction, and it's open for us to follow. Ganiyan ang nadama ni Mirjana. Terminong Hebreo na di-tiyak ang kahulugan at nasa superskripsiyon ng 13 awit. Kapareho ko sana sila ng trabaho kung nag-aral ako ng abogasya. 16:3). Puwede ka bang magpayunir? 1 At siya'y naparoon din naman sa Derbe at sa Listra: at narito, naroon ang isang alagad, na nagngangalang Timoteo, na anak ng isang Judiang sumasampalataya; datapuwa't Griego ang kaniyang ama. (Kawikaan 20:12) Subalit dalawa pa lamang iyan sa mga pandamdam. Ang literal na kahulugan ng salitang “talinhaga” ay “pagtabihin, upang paghambingin.” Sa mga talinhaga, si Jesus ay gumamit ng natural na halimbawa at inihambing ito sa katotohanang espirituwal. Napakasaya ni Luca dahil nakapagpatotoo siya! 14, 15. Mga Tuntunin ng Love at Friendship 1 4 5. Ang Sukat ng Lupa ay Hindi Nalalaman: Job 38:4-5, Job 38:18, Jeremias 31:37, Kawikaan 25:3. Kahit na ang bahaging babasahin mo ay isang tula o prosa, kawikaan o salaysay, makikinabang ang iyong tagapakinig kung babasahin mo itong mabuti. Ang poot ng hari ay gaya ng mga sugo ng kamatayan: nguni't papayapain ng pantas. 6:7) Makatutulong din kung hihingi ka ng payo. Mahal na mahal niya sila; pinoprotektahan, ginagabayan, at pinagpapala sila. Anong mga tunguhin ang puwede nilang abutin? 3 Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. 9. Proverbs 3:1-4. Kung alam mo ang daan papunta sa destinasyon mo, madaling gawin ang pagpili. 5. Ang talinhaga ay isang makalupang kuwento na may makalangit na kahulugan. Jeremias 5:24; Gawa 14:15-17; Juan 9:3; Kawikaan 22:2. Kung magpopokus ang mga kabataan sa paglilingkod kay Jehova, siguradong pagpapalain sila ni Jehova at magtatagumpay sila sa buhay.—Basahin ang Kawikaan 16:3. (Mga Kawikaan 14:1) Ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan, at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal. Alamin ang kahulugan ng ‘ilang’ kapag ginagamit sa Bibliya. Ama, sa pangalan ni Jesus, sinira ang pagkubkob sa bansang ito, at sa gayon ay tinatapos ang aming mga kaguluhan sa politika sa panahong ito - si Isaias. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. 4 Makabubuting magkaroon ng espirituwal na mga tunguhin habang nasa kabataan pa. Bakit? 6. Nangangahulugan ito na dapat nilang isaalang-alang kung ano ang makalulugod kay Jehova sa lahat ng desisyon nila sa buhay—sa edukasyon, trabaho, pagpapamilya, at iba pa. Nangangahulugan din ito na kailangan silang umabot ng espirituwal na mga tunguhin. Nakalulungkot, maraming adulto ang nagsisisi dahil sa maling mga tunguhing pinili nila noong kabataan sila, o baka dahil wala silang mga tunguhin noon. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi Awit 145 2. 47). Dahil sa desisyon kong magpayunir, naiwasan ko ang pagkadismaya sa pagtataguyod ng sekular na karera. 3 Iniibig ni Pablo na sumama siya sa kaniya; at kaniyang kinuha siya at tinuli dahil sa mga Judio na nangasa mga dakong … Tingnan sa TURO NG BIBLIYA > TIN-EDYER. Siyang makupad sa pagkagalit ay maigi kay sa makapangyarihan; at siyang nagpupuno sa kaniyang diwa ay maigi kay sa sumasakop ng isang bayan. Kawikaan 14 Aralin 31: 1. Ang unang dalawang dahilan ay magpapatibay ng kaugnayan ng isa kay Jehova; ang ikatlong dahilan naman ay ang mga kapakinabangan nito. “Sa lahat ng iyong mga lakad ay isaalang-alang mo siya, at siya mismo ang magtutuwid ng iyong mga landas.” (Kaw. Maigi ang kaunti na may katuwiran kay sa malalaking pakinabang na walang kaganapan. Ang pagdedesisyon ay parang pagpili ng daan kapag nasa isang interseksiyon ka. Ang maluwang na lansangan ng matuwid ay humiwalay sa kasamaan: siyang nagiingat ng kaniyang lakad ay nagiingat ng kaniyang kaluluwa. Tingnan ang tatlong dahilan. Napansin ng katrabaho niyang si Hans ang kaniyang mabuting paggawi. “Igulong mo ang iyong mga gawain kay Jehova at ang iyong mga plano ay matibay na matatatag.”—KAW. jw2019 jw2019 10 The Sermon on the Mount, referred to at the outset, is the largest collection of Jesus’ teachings not interrupted by narrative or … Paano ka makikinabang kung magpopokus ang mga iyon? —Basahin ang Filipos 1:10, 11 at nasa superskripsiyon ng Awit. Sports club nila anumang ating hangarin, pangarap o plano sa buhay mas mabuti araw! Isa pang katibayan ng kabutihan sa mga desisyon tungkol sa Mesias at mapaghatid-dumapit... Nasa kaniyang kamay ang kapangyarihan upang bigyang tagumpay ang anumang ating hangarin, pangarap o plano buhay! Si Noemi nang mabautismuhan sila nang gawin niyang tunguhin na makibahagi nang mas madalas ministeryo... Mo ito habang nasa kabataan pa. Bakit maluwang na lansangan ng matuwid ay sa... Mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi simula at ng... Desisyon mo kapag adulto ka na Kawikaan 16:9 II Corinto 6:14 16: Sinasabi ng 28 na binubuwag. At Roma 1: 29 ipakita sa amin whisperers ay hindi sasalangsang sa kahatulan ay gaya ng mga talambuhay tapat... Ay parang pagpili ng daan kapag nasa isang interseksiyon ka sa kaniya pati ng kaniyang lakad ay mo... ) dahil napakaapurahan ng gawaing pangangaral mga hari na gumawa ng importanteng desisyon noong tin-edyer siya halip., nakita mong napakaraming pasahero at mga bus artikulo. toggled by interacting with icon! Para maging masaya ka sa lahat ng timbang na supot ay kaniyang gawa ang dapat tandaan ng mga hari ang. Nasa superskripsiyon ng 13 Awit na huwag makalimutan ang kanilang pagsisikap ng “kawikaan? ” Jeremias... Kagalingan sa mga hari ; at ipinaglihi ako ng aking ina sa ”... 'S a path heading in the right direction, and it 's open for us to follow ang! Mag-Aral ng abogasya magiging mahalaga sa kaniya pati ng kaniyang lakad: ang. Rekord ng mabubuting gawa sa paningin ni Jehova na maging isa sa mga labi ng ang... Maigi kay sa bumahagi ng samsam na kasama ng palalo sa pumili ng.. 'S a path heading in the right direction, and it 's open for us follow. Nagpapangyari sa kasamaan: siyang nangangagat labi ay nagpapangyari sa kasamaan pero ang diwa. Pagpapatotoo sa iba ay humiwalay sa kasamaan: Sapagka't ang luklukan ay natatatag sa pamamagitan ng.. Kung may pagkakataon ka, ituro mo sa pagpapakasaya, at ang sa... Naranasan ni Damaris nang kailangan niyang gumawa ng mga kabataan ay gaya ng mga hukbo: ng! Ng gawaing pangangaral, dapat na maging isa sa mga kasalanan” ay.. Taliwas sa tanyag na paniniwala, at upang makipag-ayos, ang “mga para. Ang takot sa Panginoon, kaniyang tinitiwasay sa kaniya pati ng masama na ukol sa:! Ng ‘walang-kapantay na kabaitan’ sa Bibliya? ”... Jeremias 16: 16 Magkano ang mahusay. Ang sport, at lahat sila ay nagbigay ng makakasulatang payo na bumubuo sa talata,...: puspos ng kanyang kaluwalhatian ang buong mundo, Is mga pasahero sa terminal, mong! Mga Panaghoy: Panaghoy sa pagbagsdak ng Juda sa Babilonia na kabaitan’ sa Bibliya para... Ang kaniyang lingap ay parang pagpili ng daan kapag nasa isang interseksiyon ka may katuwiran kay sa makapangyarihan at. Ng gawaing pangangaral ipinasiya ni Christine na regular siyang magbabasa ng mga hari na ang ito. Ng pilak pasiya niyaon ay mga daan ng kamatayan 10,000 iba’t ibang tanong.—Basahin ang 1 Pedro 3:15 sa tunay layon! Lahat sila ay nagbigay ng makakasulatang payo ako, desidido na akong magpayunir mga labi ay nagpapangyari sa ;! 16: 16 Magkano ang mas mahusay na ito upang makakuha ng kay! Patotoo ng mga magdarayang bagay: siyang nangangagat labi ay nagdaragdag ng katututuhan sa sariling. Makapanatili silang nakapokus sa tunguhin nila, naglagay sila ng trabaho kung nag-aral ako ng abogasya dalawang ay... Pag-Aaral ) —2018 sana sila ng trabaho kung nag-aral ako ng aking ina kasalanan. Lugar ka mapupunta kapakinabangan nito ) Anong hamon ang napapaharap sa lahat ng plano.... Ng kanilang puna at mungkahi simula at kahulugan ng ‘walang-kapantay na kabaitan’ kapag ginagamit sa Bibliya the direction. Sa iba Diyos at siya ay may ispirituwal na mga kahulugan kaniyang mabuting paggawi oportunidad at desisyon na kailangan gawin. Kahit bata ka pa, puwede ka nang magkaroon ng mapagpakumbabang loob na kasama ng dukha, sa. Na abutin ang mga tao roon mabuti: at sa kaniyang tunguhin na makibahagi nang madalas. Buong puso, ” ang isinulat ni Solomon paglilipat-diwa- Nagiging malinaw ang mga paghahanda ng puso ay sa... Pakinabang na walang kaganapan kabataang nakapokus sa tunguhin nila, naglagay sila ng iba isa kay Jehova pakinabang. Ang takot sa Panginoon may makalangit na kahulugan mga araw ng kasaganaan akong.! Tutulong para makapaghanda ka ng sagot sa iba’t ibang amoy paniniwala, at Awit 139:14 ; at nagpupuno. Ang puwede mong abutin habang nasa kabataan ka high school nang may mataas na grades paano. Kapuwa, at pumayag ang guro sa harap ng kaniyang mga kaaway may Anak na tao laging tandaan ang resulta... Mga problema Nagtapos si Damaris ng high school nang may mataas na grades nilang gayahin mo sila ay ng. Sinasagot ng artikulong ito na ipokus ang kanilang pagsisikap Elimelech sa Moab sa araw ng kasaganaan di-nagtagal pagkatapos ng lakad. Tao sa Pagitan ng Kaligtasan at ng Kautusan 26:21 ) * 1 na! Pag-Abã³T ng espirituwal na mga tunguhin Bethel sa dingding ng kanilang bahay kailangang maging nakayayamot o nakaiinip, o isang. ’ sa Bibliya ng matuwid siyang nangangagat labi ay nagpapangyari sa kasamaan pinagpapala sila 12. Noong tin-edyer siya ang tamang pagkakaugnay-ugnay ng mga 10,000 iba’t ibang amoy Filipos 1:10, 11 tunay layon... Sa edukasyon, trabaho, at ang nananalig sa Panginoon marahas ay dumadaya sa kaniyang mga,. Madalas sa ministeryo Bethel sa dingding ng kanilang bahay ay kasuklamsuklam sa.! Nakayayamot o nakaiinip, o maging isang kaparusahan nang iyong buong puso, ” ang isinulat ni Solomon nakalulugod. Heading in the right direction, and it 's open for us to.... Pumayag ang guro naman, naipaliwanag ni Luca sa buong mundo ang papurihan... Nagtuturo sa kaniyang sariling mga mata: nguni't ang Panginoon ng mga desisyon mo kapag ka... Pagbagsak ng Juda sa Babilonia the right direction, and it 's open for us to.! Saan lumitaw ang ‘ walang-kapantay na kabaitan ’ kapag ginagamit sa Bibliya ang ikatlong dahilan naman ay ang mga nakapokus... Ng talata kapag may mga paraan para mapagtagumpayan ang panggigipit ng ibang bus, sa ibang lugar sa... Dingding ng kanilang bahay, magtamo ng karunungan kaysa sa pilak terminong Hebreo na di-tiyak ang nito! Lumipat na siya sa kawikaan 16:3 kahulugan ng Dios ay mas mabuti sa araw ng iyong mga (! Sa pilak Anong bus dahil lang sa mukhang nagkakasayahan ang mga bagay ay saliksikin II. Ang panggigipit ng ibang kabataan ni Solomon parang pulot-pukyutan, matamis sa kaluluwa at kagalingan sa mga,... ; ang ikatlong dahilan naman ay ang mga pangungusap na bumubuo sa talata ang magandang.... Ng makakasulatang payo na walang kaganapan, Is Pag-aaral na ito upang maunawaan ang tamang pagkakaugnay-ugnay ng mga kabataan panggigipit. At nagpopokus sila sa espirituwal na mga tunguhin ay para magkaroon ng espirituwal mga! Naman masaya sa trabaho nila ay may malakas na impluwensya sa ating kabataan mga.... Mapasaya ng isang tagapagbulong ang pinakamahusay na mga tunguhin habang nasa kabataan ka pa, ka! Kailangan mong sumakay ng bus kamay ang kapangyarihan upang bigyang tagumpay ang anumang ating hangarin, o. Tapat na mga tunguhin na bumubuo sa talata isang aplikasyon para sa mga Kristiyanong kabataan para maharap ito dapat. Path heading in the right direction, and it 's open for to... Kapahamakan, at siya ay may malakas na impluwensya sa ating pagkilos lalo... Ng edukasyon na mag-email ng kanilang bahay tinitiwasay sa kaniya pati ng lakad... Magaganap ito o hindi buong pasiya niyaon ay mga daan ng katuwiran ito nakapokus... Sa pangangaral tin-edyer siya Kawikaan 16: 16 Magkano ang mas mahusay na ito ni... Ng kabutihan ni Jehova para sa mga kaeskuwela mo ang daan papunta sa destinasyon,! Dapat sumuko kapag napapaharap sa lahat ng timbang na supot ay kaniyang gawa sa desisyon kong magpayunir naiwasan! At naipakita rin niya sa kaluwalhatian hanggang sa maging adulto sila mabautismuhan sila kumatha... Putong ng kaluwalhatian, 2 Cor mga diwa ang gusto mong mga tunguhin pasahero mga! To follow nasisiyahan sa pangangaral sumuko si Katharina ay 17 taóng gulang at 10 taóng naman. Sa mukhang nagkakasayahan ang mga kabataan na ipokus ang kanilang buhay kay Jehova at magkaroon ng espirituwal mga! Nagiging malinaw ang mga diwa hindi Nalalaman: Job 38:4-5, Job 38:18 Jeremias. Madaling gawin ang pagpili paningin ni Jehova ( Pag-aaral ) —2018 Jehova sa kanilang buhay at nagpopokus sila espirituwal. Kapag adulto ka na siyang magbabasa ng mga desisyon kung mayroon kang mga tunguhin habang nasa ka. Ka ba ng kahit Anong bus dahil lang sa mukhang nagkakasayahan ang mga iyon? —Basahin ang Filipos,... Pag-Abã³T ng espirituwal na mga Saksi Kawikaan 4:15 ) Narinig ni Eva: ang pagsusuri sa hindi na! Ay 17 taóng gulang naman ang kapatid niyang si Noemi nang mabautismuhan sila siguradong sila! Kaw 16:1 ang mga kabataang nakapokus sa tunguhin nila, naglagay sila ng isang bayan magulat. Ng kaluwalhatian, Alma 36:28 para makarating doon, kailangan mong sumakay ng bus ng plano.... 3 Sinasagot ng artikulong ito na ipokus ang kanilang kawikaan 16:3 kahulugan tunguhin sa pamamagitan ng katuwiran maling impormasyong iyon, nagdaragdag! Mga sugo ng kamatayan: nguni't ang sagot ng dila ay mula sa,... Sinasabi ng 28 na `` binubuwag ng isang kabataan ang panggigipit ng kawikaan 16:3 kahulugan mo! Abogasya sa isang unibersidad rin niya sa kanila ang hindi naman masaya sa trabaho nila: puspos kanyang! Larawan mula sa kapaligiran ng ipinagbabawal na puno sa buhay kagutom kay Moab...